| 2023. március. 16. | 5 perc olvasás

Egy impozáns iskolaépület a Deák tér sarkán

Sopron kitavasziasodó zöld területén, a Deák téren sétálva, a házak sorából reprezentatív méretével és harmóniát sugárzó homlokzatával kitűnik az Erzsébet utca sarkán, elkerített kertben emelkedő 32-es számú épület. A palotaszerű ház neves építészünk, Hauszmann Alajos tervei szerint készült el 1886-ban kifejezetten iskola - mégpedig az első soproni felsőbb leányiskola - céljaira, ennek megfelelően kialakított külső és belső tervrajz alapján. Fennállása során mindig is oktatási intézménynek adott otthont, ám hogy éppen kik és mit tanulhattak benne, az igencsak változatosan alakult az idők folyamán.

A 19. század végére Sopron mint igazi iskolaváros öt gimnáziummal büszkélkedhetett - az alakulás időrendjében: az evangélikus líceum, a bencés gimnázium, az Orsolya rend leánygimnáziuma, a reáliskola és a Sopron szabad királyi város 1871. április 19-én kelt határozatával létrehozott „magyar–német tannyelvű leánytanoda”, az 1881–82. tanévtől kezdve állami Felsőbb Leányiskola.

Kép forrása: sopron.hu

Eötvös 1868-as népoktatási alaptörvénye nem maradt hatástalan iskolarendszerünk egészének átalakulására vonatkozóan. A törvényt követően országos méretekben kibontakozó kezdeményezések közül kiemelkedik Flandorffer Ignácnak és 14 társának 1868 nyarán tett soproni közgyűlési javaslata, amellyel elindítói lettek a felsőbb leányiskola életre hívásának. Az eredeti terv vallásfelekezet nélküli városi népiskola felállítása volt, ám végül az evangélikus konvent javaslatát fogadták el. Eszerint - haladva a kor szellemével - a legnagyobb szükség a városban leányiskolára volt. Az 1870. szeptemberi közgyűlés a következő tanévtől kezdve döntött ennek felállításáról. A „tanoda bizottmány” kapott megbízást a leányiskola szervezésére irányuló tervezet kidolgozására. Az iskola felállítása, későbbi gondos működtetése országosan példaértékűnek bizonyult.

Az alapító levélnek számító tervezet négy fejezetre tagolódik, és számos érdekességet vonultat fel a kor iskolarendszerének működésére vonatkozóan. Az első rész kimondja: csak olyan tanulók kerülhetnek be, „akik vagy valamely népiskolát jó sikerrel bevégeztek, vagy magukat vizsgálatnak alávetve a kellő képzettséget és érettséget bebizonyították.” Közli a két osztályra tagolódó iskola óratervét, a tanítandó tantárgyakat: német nyelvészet, magyar nyelvészet, számtan, földrajz, történelem, természetrajz, rajz, ének, szépírászat, vegytan. Fakultatív tantárgyként mód nyílt a francia nyelv tanulására is. Intézkedett a tanári testületének kialakításáról: a „vezénylő tanár”, azaz igazgató természetbeni lakást kap az intézetben, fizetése azonos a helybeli reáliskolai tanárokéval. Takarékossági meggondolások alapján a tanács az igazgató kötelezően előírt heti 16 óráján felüli tanórák ellátására kizárólag óraadókat alkalmaz helyi tanintézetekből, külön díjazással. Tárgyalja a leányiskola elhelyezésének kérdését: mivel a város nem rendelkezik a célra alkalmas önálló épülettel, „a szükséges két tanszoba, mindegyik 40 leányra számítva, bérbeveendő; a szükséges felügyelet tekintetéből kívánatos és czélszerű, hogy a vezénylő tanárnak lakása közvetlenül a tanszobák mellett legyen.” A negyedik rész a tandíjról intézkedik: a vagyontalanok teljes, a kevésbé tehetősek részleges tandíjelengedésben részesülhetnek.

A városi tanács a Hátsókapu 2. alatti Ihász-féle - ma Caesar-ház emeletét bérelte ki, ahol a két tantermen és a szertáron kívül az igazgatói lakás is helyett kapott. Pályázathirdetés útján Riesz Józsefet, a nagyszombati tanítóképző tanárát választották meg igazgatónak. Munkáját olyan komolyan végezte, hogy a későbbiekben állami segéllyel Svájcban és Németországban is tanulmányozta a leánynevelő intézetek munkáját és értekezést adott ki tapasztalatairól.

Az iskola megnyitására 1871. október 3-án került sor. Tantestületében olyan kiemelkedő pedagógusok szerepelnek, mint Altdörfer Károly karigazgató, Fuchs Károly, a fotogrammetria nemzetközileg elismert tudósa és a líceum számos elismert tanára.

Kép forrása: epiteszforum.hu

A felsőbb leányiskola felvirágzásának időszakában Jausz György állt az élén. Igazgatói működésének idején Trefort Ágoston kultuszminiszter több ízben meglátogatta az intézetet, kedvező személyes tapasztalatainak eredményeként született az a miniszteri leirat, amely az iskola államosításának folyamatát elindította. Az állami tanterv bevezetése az oktatási színvonal emelkedését hozta magával, egy évtized alatt megháromszorozódott a tanítványok száma. Az államosított leányiskola már az 1881/82. tanév kezdetével átköltözött a Hátsókapuból a Stornó-ház I. emeletére. Csakhamar kiderült azonban, hogy új otthonában is hiányoznak a továbbfejlesztés lehetőségei. A város jónevű tanfelügyelője, Szabó Károly szorgalmazta egy teljesen új, a célnak megfelelő épület emelését. 1884-ben felterjesztése alapján megvásárolták a Deák tér és Erzsébet utca sarkán lévő telket. Az építkezés 1885 nyarán kezdődött, Hauszmann Alajos tervei alapján, aki a historizmus egyik legtevékenyebb képviselője a magyar építészetben. Korai műveiben az olasz reneszánsz, később a barokk stílusjegyeit alkalmazta, számos középület készült a tervei szerint. Ybl Miklós halála után őt hívták meg a Budavári Palota átépítésének vezetésére is.

1886 őszén már a mai impozáns, szép új épületben nyitották meg a felsőbb leányiskola új tanévét. Az intézmény az 1918–19. tanévben leánygimnáziummá alakult át, 1927-től 1932-ig mint leánylíceum működött, 1932-től ismét leánygimnázium. A soproni tanulók mellett ekkor már sokan érkeztek vidékről a jóhírű iskolába; ők az internátusi szárnyban lakhattak.

Kép forrása: Sopron Média

A II. világháború idején nehéz körülmények között folyt a tanítás. Az iskola épületét a hatóságok 1942 nyarán hadikórház céljára foglalták le, így vendégként az Orsolya-rend leánygimnáziumában tanítottak délutánonként. A rendszeres munkát azonban erősen zavarták a gyakori légiriadók, így novembertől osztályonként és hetenként csak kétszer tartottak 20 perces órákat, decemberben pedig teljesen felfüggesztették a tanítást. A háborús pusztítások következtében az épület egyik szárnya romba dőlt, megsemmisült az iskolakönyvtár, az ajtók-ablakok jórészt tönkrementek. Az internátus romos helyiségeit a határrendőrség, kitelepítési és hazahozatali kirendeltség, a Vöröskereszt hadifogoly szolgálata használta. A hontalanul maradt intézmény az állami leánypolgári iskola Mátyás király utcai épületében kapott ideiglenes helyet, a vidéki növendékeket magánházaknál, ismerős családoknál helyezték el. Az 1947/48.  tanévet már a régi Deák téri épületében kezdhették meg a helyreállított földszinti és első emeleti helyiségekben.

Fotó: Sopron Média

Az iskola 1950-ben a József Attila elnevezést kapta, az 1965–66. tanévvel megszűnt leánygimnázium lenni. 1978-tól postaforgalmi, majd 3 évvel később kereskedelmi szakképzés kezdődött a falai között. Összességében 1994-ig szolgálta a középfokú oktatás céljait. Nem sokkal később a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete kezdte meg itt működését és használta az épületet egészen 2020-as költözéséig. Napjainkban, felújítást követően a Szent Orsolya Gimnázium és Római Katolikus Általános Iskola működik benne.

Források:

Kelényi Ferenc: Az első soproni felsőbb leányiskola a XIX. században. In: Soproni Szemle, 1966., XX. évfolyam 3. szám

Augusztinovicz Elemér: Sopron gimnáziumai 1945–1975 között. In: Soproni Szemle, 1976., XXX. évfolyam 1. szám

hu.wikipedia.org

Borítókép forrása: sztorsolya.hu

 

Legnépszerűbb cikkek