| 2022. szeptember. 26. | 4 perc olvasás

KLÍMATUDATOS SOPRON 2030 – Szakmai Fórumok

Az élhető környezet, természeti erőforrásaink és az éghajlat védelme városunk kiemelt célja és kötelessége. A tudatos gondolkodást az intézmények és vállalatok, a közösségek és egyének, a felnőttek és gyermekek körében egyaránt erősítenünk, folyamatosan fejlesztenünk kell. Mindez a következő évtizedben komoly és sokrétű feladatokat, egyben lehetőséget teremt ahhoz, hogy Sopronban a klímaváltozás nyertesei lehessünk.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.5 millió forint támogatást nyert a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében benyújtott, „A klímatudatos Sopron városért” című projekt megvalósítására.

Az önkormányzat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázatok megelőzését és kezelését két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánja elősegíteni. Ide tartozik annak a stratégiai dokumentumnak a megalkotása, amely a város céljait és feladatait tartalmazza a következő 10 évre vonatkozóan, illetve az a rendezvénysorozat, amelynek eseményei a kisgyermekektől a felnőtt lakosságig a klímaváltozáshoz történő hatékonyabb alkalmazkodást, illetve a klímatudatos magatartásformák kialakulását, elterjedését szolgálja.


Soproni klímatevékenységek stratégiai tervezése és megvalósítása


Minden élhető település számára alapvető fontosságú, hogy gazdasági fejlődése mellett is folyamatosan csökkentse az üvegház hatású gázok (ÜHG) kibocsátását. A klímaváltozás okozta helyi kihívások eredményes kezelése ugyanakkor a települést irányító, működtető intézményektől, szervezetektől, a helyi vállalkozásoktól, intézményektől és a lakosságtól is aktívabb szerepvállalást igényel. Városunk Közgyűlése 2022. február 3-án a lakosság, az intézmények és szervezetek véleményét is figyelembe véve „Klímatudatos Sopron 2030” projekt részeként elfogadta középtávú klímavédelmi
stratégiai céljait és terveit. Sopron jövőképe, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően válaszoló intézményrendszere, egészséges lakossága és környezettudatos gazdasága együttesen olyan várost alkosson, amely természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja.


Sopron klímavédelmi stratégiájának elfogadása miben is jelent előrelépést a város számára?


- Átfogó városi leltár készült, amely tételesen számszerűsíti az üvegház hatású gázok (ÜHG) kibocsátásának és a szénmegkötés mértékét, a helyi energiafogyasztás (lakosság, szolgáltatások, önkormányzat, ipar, mezőgazdaság, közvilágítás), a közlekedés, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a szén-dioxid elnyelő
képességek alapján.
- A stratégiában szereplő célok és intézkedések a soproniakat elsősorban érintő, az éghajlatváltozáshoz köthető hatások kezelésére összpontosítanak.

 - A mindennapok gyakorlatára is lefordítva egyértelmű cselekvési programok szolgálnak az ÜHG-kibocsátások soproni mérséklésére, az alkalmazkodás elősegítésére, valamint a szemléletformálás erősítésére.
- S végül, de nem utolsósorban az önkormányzat meghatározta azokat a szervezeti formákat és pénzügyi eszközöket is, amelyek a célok megvalósításához Sopronban feltétlenül szükségesek.


A helyi klímastratégia tehát energiagazdálkodási, közlekedési, környezet- és egészségvédelmi célú beavatkozási intézkedéseket, illetve fejlesztési irányokat tartalmaz. Emellett ösztönzi és segíti, hogy a Sopronban élők – a kisgyermektől a felnőttekig – a lehető legszélesebb körben vegyenek részt klímapartnerségi és szemléletformálási programokon, rendezvényeken.


Klímatudatos szemléletformálás


„A klímatudatos Sopron városért” projekthez kapcsolódóan, az Önkormányzat a lakosságot a lehető legszélesebb körben elérő és megszólító programokat szervez. A nagy érdeklődéssel lezajlott óvodai és iskolai gyermekprogramok, így „ A Föld legboldogabb napja” rajz- és fogalmazásversenyek mellett, egy 14 eseményből álló soproni rendezvénysorozat indult útjára. Ennek részét lakossági szemléletformáló előadások és játékos minifórumok, illetve intézményeknek szervezett szakmai találkozók képezik. A klíma-események olyan témákat érintenek, mint a természet megóvása, a
zöldfelületeink védelme, az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta közlekedés.


Sopron Önkormányzata kiemelt figyelmet szentel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának. 2021. december 9-én a Polgármesteri Hivatal, illetve intézményeinek igazgatási, városfejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársai az STKH Harkai úti telephelyén a hulladékkezelési tevékenység üzemszerű működését tanulmányozták és a lakosság részére nyújtott szolgáltatások tapasztalatairól, további fejlesztéséről konzultáltak.


A 2022. április 10-i „Állati Jóó Családi Nap”-hoz kapcsolódó előadások és lakossági fórum az élővilág, az erdők védelmének, a biológiai sokféleség megőrzésének témakörére összpontosított, felnőttek és gyermekek komoly érdeklődése, aktivitása mellett.

A 2022. májusi Soproni Borünnepre kilátogatóknak ugyancsak alkalmuk volt az éghajlatváltozás hatásairól tájékozódni, illetve véleményt, tapasztalatokat cserélni. A kapcsolódási pontot itt az jelentette, hogy a klímaváltozással összefüggően a szélsőséges időjárás, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, továbbá ezek következményei nagyban befolyásolják a mezőgazdasági termelést. 


A soproni Tündérfesztivál helyszínén szervezett júniusi programunk a gyermekeket játékos formában, a felnőtteket pedig kvíz keretében szólította meg. Az élővilág, a természeti értékek megóvása, gondozása, a virágzó növények sokszínűségének biztosítása az éghajlatvédelem egyik kulcsterülete.


A 2022. évi VOLT Fesztivál résztvevői előadásokat hallgathattak meg a Fertő-Hanság természetvédelméről, az élhető települések, ezen belül Sopron város klímavédelmi jövőképéről, legfontosabb intézkedéseiről, valamint a családok és intézmények tudatosabb energiagazdálkodásának, a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről is.
Sopron MJV Önkormányzata külön hangsúlyt helyez arra, hogy a helyi döntéshozók, tisztviselők, vezetők és beosztott munkatársak rendelkezzenek azokkal az információkkal, szakmai ismeretekkel, amelyek mindennapi munkájukban a klímatudatos gondolkodást és cselekvést segítik. A jó döntések megalapozásához és azok végrehajtáshoz járul hozzá az a szakmai fórumsorozat, amelynek négy rendezvényére 2022 szeptemberében került sor.


A klímatudatos települést szolgáló zöldhatósági munkáról, a helyi közintézmények és gazdálkodó szervezetek működéséről tartott előadásokat jelentős érdeklődés övezte. A közösségi szolgáltató vállalatok tevékenysége, így Sopron és az agglomeráció területén mintegy 400.000 lakosnak biztosító hulladékgazdálkodás környezettudatos fenntartása, a soproni közösségi közlekedés „zöldítését” szolgáló új elektromos autóbuszok tervezett üzembehelyezése, a lakások ¾-ét elérő energiatakarékos fűtési rendszer fejlesztése, a települési vízminőség biztosítása egyaránt hozzájárul környezetünk
megóvásához, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez.


Az energia-vészhelyzettel összefüggésben különös jelentősége van az energiafogyasztás racionalizálásának, a fűtés/hűtés és a világítás optimalizálásának, a megújuló energiaforrások térnyerésének, illetve a takarékosabb üzemanyag-felhasználásnak. Mindez a vállalatok, intézmények és a háztartások életében, így telephelyeken, irodákban és lakókörnyezetünkben is felelős magatartást igényel.


A közös célokat és a konkrét teendőket összefoglaló „Klímatudatos Sopron 2030” projektről a Polgármesteri Hivatal vezetői adtak tájékoztatást. Az intézmények felelőssége mellett az egyének felkészülése és szerepvállalása is nélkülözhetetlen, a szakmai fórumokon jelenlevők tájékoztatást kaptak a felnőttek és a gyermekek szemléletformálását erősítő programokról, oktatási és nevelési munkáról.

Az egyes eseményekről a www.klimavedelem.sopron.hu oldal mellett, a közösségi média felületei,
valamint hirdetmények is folyamatos tájékoztatást adnak.

Legnépszerűbb cikkek