| 2017. július. 11. | 2 perc olvasás

Pályázati felhívás Sopron MJV. Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet 2017/2018-as tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára, amelyre 2017. szeptember 20-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:

a) az ösztöndíj odaítélésének napját magba foglaló és azt követő szemeszter idejére  havonta, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdése, illetve a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007 (III. 26.) kormányrendeletben meghatározott köztársasági ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő 44 200 Ft vissza nem térítendő támogatás,

b) az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű határozatlan időre szóló e-mail cím,

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,

d) lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az elöbbi bekezdésben írt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) kitöltött pályázati űrlap

b) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

c) a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata (amennyiben a hatósági igazolvány nem igazolja egyértelműen, hogy a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik, úgy annak igazolása az okmányirodától beszerzett dokumentummal lehetséges),

d) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti aktív hallgatói jogviszony igazolás,

e) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata,

f) dékáni ajánlás (a rendelet szerinti tartalommal)

 

A pályázatok benyújtási határideje 2017. szeptember 20., azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 30-ig dönt.

 

További részletek és bővebb információk elérhetőek IDE KATTINTVA

Legnépszerűbb cikkek