| 2021. március. 15. | 7 perc olvasás

Rajta magyar, talpra!

A Pilvax kávéházban gyülekeztek, majd a szemerkélő esőben elindultak a márciusi ifjak, hogy megmentsék a hazát. A legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. Az 1848-as európai forradalmak közül egyedül a magyar forradalom aratott vérontás nélküli győzelmet, követeléseit – az események hatására – előbb az országgyűlés, majd az uralkodó is elfogadta. Március 15-e volt 1848, borongós, hűvös idő, szerda, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb napja, amely minden magyar ünnepe, határokon innen és túl.

Másnap reggel négyen jöttünk össze, a kitűzött találkozó helyen: Petőfi, Vasvári, Bulyovszky és én; de többi társaink Degré, Bozzai, Vajda János, Sükey, Pálffy Albert, Emődy, Oroszhegyi, Dobsa a Pilvax-kávéházban vártak reánk, az úgynevezett „közvélemény asztalánál”.”
(Jókai Mór)

Mi, mai magyar ifjak, mindannyian ismerjük-e, hogy miért fontos ez a dátum, hogy miért kell büszkének lennünk erre a napra? Vajon hányan tudjuk, hogy e dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük csodaszép himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, továbbá azt is, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett? Lázba hozza-e ma a fiatalokat a szabadságharc eszméje, pislákol-e szívükben a hazaszeretet lángja?
Meglehet, hogy napjainkban nem igazán menő hazafinak lenni, de az biztos, hogy 173 évvel ezelőtt a márciusi ifjak kebelében szenvedéllyel lobogott a szabadság tüze, szívükben egy szebb jövő képe égett, s tudták, „csak akkor születnek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek”! (Ady Endre)

A márciusi ifjak bátrak voltak. Nem keseregtek, és nem legyintettek lemondóan, hanem döntöttek és cselekedtek. Ezek a fiatalok 1848-ban ezen a napon az európai forradalmak hangulatának hatására az akkor még a Habsburg-birodalom fennhatósága alatt álló Magyarországon fel merték emelni hangjukat a magyar szabadság ügyéért. Eltökéltek voltak és hittek a szabadság és egy méltó élet eszméjében, bátran vállalták a tizenkét pontot, kitartottak annak minden követelése mellett. 

A Pilvax kávéház belseje 1848-ban
A Pilvax kávéház belseje 1848-ban
https://szubkult.blog.hu/

A forradalmat indító nap március 15. lett, bár előzetesen nem ezt a dátumot tervezték. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatának támogatására. A forradalmi mozgósítás nagy napja eredetileg március 19. lett volna, a reformkövetelések támogatói ún. reformlakomát szerveztek erre a napra a Pest melletti Rákos mezejére. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő 12 pontjukat, amelyet Irinyi József ügyvéd, a Pesti Hírlap munkatársa öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, amire a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak úgy határoztak, hogy előrehozzák a tervezett akciót, és a napokig tartó aláírásgyűjtés helyett azonnal nyilvánosságra hozzák követeléseiket. A 25 éves Petőfi rögvest egy kávéházi asztalon termett és átszellemült arccal elüvöltötte a Nemzeti dalt, valamint a kávéházat közfelkiáltással átkereszteltette a Szabadság Csarnokának. 

Barabás Miklós: Petőfi Sándor, 1845. Jókai szerint: „A Barabás által kőrerajzolt s a »Pesti Divatlap« mellett megjelent hátratett kezű arczképe: ez a megszólalásig hű, nem kell jobbat keresni nála”
Barabás Miklós: Petőfi Sándor, 1845. Jókai szerint: „A Barabás által kőrerajzolt s a »Pesti Divatlap« mellett megjelent hátratett kezű arczképe: ez a megszólalásig hű, nem kell jobbat keresni nála”
https://hu.wikipedia.org/

Az információ, hogy Petőfi kiabálva szavalt, Egressy Bénitől származik, aki egyébként annyira fellelkesült a Nemzeti daltól, hogy még aznap megzenésítette. A Nemzeti dalnak nagy hatása volt az akkori fiatalságra, a második strófától, hogy „a magyarok istenére esküszünk”, a tömeg együtt harsogta a költővel, hogy „esküszünk”! Petőfi a verset 1848. március 13-án, két nappal a forradalom kitörése előtt írta. A költemény kezdősora (Rajta magyar, hí a haza!) a hagyomány szerint Szikra Ferenc hatására változott meg, aki azt a megjegyzést tette Petőfinek, hogy: „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta a sort. 
A forradalom eszméje kétségkívül egyszeriben magas lángra kapott, és tízezres tömeg vonult át a Pilvaxtól az Egyetemhez, ahol az emberek lelkesen fogadták a 12 pontot és Petőfi Nemzeti dalát. A pesti forradalmi tömeg további állomásai voltak aznap a Landerer-Hackenast nyomda (a 12 pont és a Nemzeti Dal kinyomtatása), délután a Nemzeti Múzeum, majd következett a Pesti Városháza (petíció átadása a városvezetőknek), budai Helytartótanács a várban (a 12 pont átadása), József kaszárnya (Táncsics kiszabadítása), és este a Nemzeti Színház (Bánk Bán), ahol Jókai a színpadról jelentette be a forradalom győzelmét.

Kossuth Cegléden 1848-ban
Kossuth Cegléden 1848-ban
https://commons.wikimedia.org/

Eközben Kossuth hatalmas kíséretével megérkezett Bécsbe, ahol ekkor úgyszintén forradalmi hangulat tombolt. A császár másnap ünnepélyesen átvette a feliratot, majd az államtanács Lajos főherceg elnökletével hosszasan tárgyalta a magyarok ügyét. Végül nem kis részben a forradalmi hangulatnak köszönhetően elfogadták a követeléseket, bár Batthyányi miniszterelnöki kinevezéséhez, csak nagy nehezen, másnap járultak hozzá (István nádor rábeszélésére). Kossuthék hazatérhettek, a forradalom csak ekkor, ezzel a pillanattal győzött igazából. Széchenyi István gróf nyilvánosan is elismerte Kossuth érdemeit, így fogalmazott: „…Az én politikám biztos volt, de lassú, Kossuth egy kártyára tett mindent és legalább idáig annyit nyert a hazának, mint amennyit az én politikám tán 20 év alatt bírhatott volna előállítani! Ha reactio nem történik és több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység s több a polgári erény, mint dicsvágy, én biz’ azt hiszem, lesz még a magyarbul valami s pedig sok!”

És mi történt március idusán városunkban, a császári fővárostól alig hetven kilométerre? Sopron ugyan nem állt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek centrumában, de a feljegyzésekből ismerjük, hogy a város és környéke is átvette a fergeteges lendületet, ami Pozsonyból és Pestről indult ki, és egy test, egy lélek volt a magyarsággal. Az események híre már március 15-én a késő délutáni órákban megérkezett Sopronba is, Széchenyi Lajos János nevű fia hozta meg. Az Evangélikus Líceum diákjai fáklyás, zenés felvonulást rendeztek tiszteletére, az iskola épületét mécsesekkel világították ki. A gróf ismertette a 12 pontot és a diéta határozatait, beszámolóját többezres tömeg hallgatta. Másnap, március 16-án egy jelentős lépés történt, a városban a napóleoni idők óta létező polgárőrség vidéki városaink közül elsőként nemzetőrséggé alakult át, vezetője Pfeiffer Péter ezredes. A tisztek sorában Batthány, két, későbbi nagyon kedvelt Széchenyi gróf (László és György), továbbá az Artner, Manninger, Coriáry, Fürst, Hofer, Lenck, Ódor, Friedrich és más családok tagjai voltak.

Pfeiffer Péter (Sopron, 1801. június 28. - Budapest, 1889. május 16.)
Pfeiffer Péter (Sopron, 1801. június 28. - Budapest, 1889. május 16.)
https://www.szivk.hu/

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. 1848. március 15-e és a szabadságharc megmutatta a nagyvilágnak, hogy milyen hatalmas dolgokra képes egy – lélekszám tekintetében – kis nép, ha minden tagja egyformán áhítja a szabadságot, elszántan küzd érte és összetart a cél érdekében.

Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-ike az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. Ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett, a nép követelte századok óta megtagadott jogait, a nép kivítta jogait.” (Jókai Mór)

Forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumnál
Forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumnál
https://hu.wikipedia.org/wiki/
Az országgyűlés megnyitója (August von Pettenkofen színezett litográfiája Borsos József festménye alapján). Az 1848. IV. törvénycikk Pozsonyból Pestre helyezte át az országgyűlést. Az első népképviseleti országgyűlés július 5-én Pesten kezdte meg a munkáját.
Az országgyűlés megnyitója (August von Pettenkofen színezett litográfiája Borsos József festménye alapján). Az 1848. IV. törvénycikk Pozsonyból Pestre helyezte át az országgyűlést. Az első népképviseleti országgyűlés július 5-én Pesten kezdte meg a munkáját.
https://hu.wikipedia.org/wiki/

Forrás: Dr. Csatkai Endre: Sopron 1848-49-ben.

ifj. Sarkady Sándor: Sopron 1848-ban – kronológia. Soproni Szemle, 1998. LII. évf. 4. szám

Wikipédia

Borítókép: http://www.igenelet.hu/

Legnépszerűbb cikkek