| 2023. március. 22. | 5 perc olvasás

A Rábaköz „evangélikus katedrálisa”

Vadosfa egy ma alig több mint száz lakossal rendelkező, Kapuvártól 15 kilométerre délre fekvő rábaközi település különleges helyet tölt be a nyugat-magyarországi evangélikus egyház történetében. 1912-ben avatott neogótikus templomát a Rábaköz evangélikus katedrálisaként is emlegetik, tornya messze vidéken a legmagasabb. Érdekessége, hogy a településen áthaladó négy út találkozásában kialakult, nyújtott háromszög alakú téren az evangélikus templom tőszomszédságában egy szintén impozáns méretekkel büszkélkedő római katolikus templom is emelkedik. Vajon hogyan épülhetett egy ilyen kicsiny, zárt településen két ekkora imaház? Annak külön története van.

Kép forrása: hu.wikipedia.org

Vadosfa falut írott forrás 1227-ben említette először. A község lakossága a 16. század végén a reformáció lutheri ágához csatlakozott. Evangélikus közössége egyike a dunántúli egyházkerület legkorábban keletkezett gyülekezeteinek. Az evangélikusok legelső temploma feltételezhetően a falutól távol, az ún. Andorban állt. Ezt a templomot, miután már falai roskadoztak, bizonyos Turufa Rudolf protestáns nemes úr lebontatta, anyagát Vadosfára hordatta, s ebből saját költségen egy új templomot építtetett.

Vadosfa 1681-ben azon négy nyugat-dunántúli település egyike lett, amelyet a soproni országgyűlés artikuláris helynek jelölt ki. Ez azt jelentette, hogy az evangélikus hívek itt – és csakis ezen a négy helyen - nyilvános istentiszteletet tarthattak. Célzatos törekvés volt a császári udvar részéről, hogy Vadosfát és hozzá hasonlóan nehezen megközelíthető, addig jelentéktelen kis helységeket jelöltek ki erre a célra. Így Vadosfa egy csapásra országos jelentőségűvé vált, sőt a 18. század közepén egy rövid időre püspöki székhely is lett. A kis község lakóinak fel kellett készülnie és tartósan be kellett rendezkednie több száz környékbeli evangélikus lelki igényeinek kielégítésére és ehhez megfelelő istentiszteleti helyiségről is gondoskodniuk kellett.

Telekesi Török Istvánt, a rábaközi protestánsok patrónusát még a falu szerényebb imaházának kriptájában temették el 1722-ben, egyidejűleg gyűjtést kezdtek újabb templom építésére. 1734-ben, Szent Márton napján szentelték fel a 800 személy befogadására alkalmas új épületet, amelyre 40 község adakozott. Nagyságával uralta a falut.

Kép forrása: real.mtak.hu

Vadosfa lelkésze 1737-ben Fábri Gergely lett, aki a környékbeli gyermekek nevelésének új lendületet adott azáltal, hogy iskoláztatásukat szigorúan elrendelte. Nemcsak maga felügyelt a tanításra, hanem az egyházi elöljáróknak is kötelességévé tette, hogy időközönként betekintsenek az iskolába. Az iskola színvonala gyorsan emelkedett, hamarosan kisgimnáziumként készítette elő az egyre nagyobb létszámú diákságot a soproni főiskolára. Fábri Gergelyt 1750-ben az egyházkerület püspökévé választotta. Ezzel Vadosfa kerületi székhely lett.

A katolikus restauráció általában úgy reagált az ilyen „lelki kihívásokra”, hogy az adott helyen a protestáns „büszkeség és öntudat” fékezésére gyorsan katolikus intézményt emeltek. E módszer alapján erőltették 1751-ben Vadosfán egy kápolna létesítését. Az evangélikus és a katolikus egyházi történelem eltérően adja elő a kápolna felszentelésekor kirobbant konfliktus történetét: a protestánsok a környék katolikusságának tömeges közeledtét látva szekérgyűrűkkel vették körbe templomukat és fegyverként botot, ásót, dorongot használva védték meg azt. A katolikus változat szerint a hívek szűzmáriás lobogók alatt békésen közeledtek az evangélikus templom tövébe emelt kápolnájukhoz az István napi ünnepségekre. Rémhírek izgatták fel a kedélyeket. A vadosfai „felkelés” híre végül Mária Terézia udvaráig jutott, amely súlyos ítélettel vetett véget a helyi „vallásháborúnak”. Börtönök, állásvesztések, meghurcoltatások, botozások és roppant összegű pénzbírságok szerepeltek az ítéletben. A pénzbírság képezte az alaptőkét az új, nagy katolikus templomhoz, melyet 1754. augusztus 20-án szenteltek fel. Az evangélikusoknak ráadásul még a kisebbik harangjukat is át kellett adniuk hozzá. Ezzel magyarázatot kaptunk a Vadosfán lévő két aránytalanul nagy templom születésére. Az evangélikus hívek ezután még sok éven át nem tarthattak istentiszteletet István napján.

II. József türelmi rendeletét követően a környékbeli településeken sorra épültek a kisebb-nagyobb evangélikus imaházak, így Vadosfa gyorsan vesztett jelentőségéből. 1783-ban az öregharangot is áthelyezték a katolikus templomba. Az evangélikusok harangjai egész addig fából épített állványon függtek a templomuk mellett. Az állvány azonban már szétesőben volt, így a világi hatalmak által is támogatott áthelyezés célja a nagyharang „megmentése” volt. Az eseményt követően a korabeli lelkész, Kutsera Márton engedélyt kért és kapott torony építésére az evangélikus templomhoz. Az ő javaslatára szerezték be a templomba az első orgonát is.

Kép forrása: reformacio.mnl.gov.hu

Egy évszázaddal később az épület már igen rossz állapotban volt. 1881-ben templomépítési alapot hoztak létre és addig is, míg a pénz össze nem gyűlt, igyekeztek a szükséges javításokat elvégezni. 1911-ben az egyházi épület életveszélyes állapotba került – az északi fal teljes hosszában végigrepedt, a tető leszakadással fenyegetett –, így a szakértői vizsgálat után a gyülekezet elhatározta, hogy a torony kivételével az egész templomot lebontatja és újat épít. Határozat született arról, hogy az új templomot a reformáció 400 éves évfordulójára építsék fel.

Kép forrása: reformacio.mnl.hu

Az építés megszervezésére bizottságot hoztak létre, amely 1911. október 1-jén tartott ülésén elhatározta, hogy mellőzve a nyilvános pályázatot, két ismert építőt: Vogel József soproni mérnököt és Müller Ede vállalkozót kéri fel a tervek elkészítésére. Elhatározták továbbá, hogy a tornyot is újjáépíttetik. A gyülekezet Vogel József terveit fogadta el kis módosításokkal. Miután többektől is árajánlatot kértek, Káldy Mihály győri építési vállalkozót bízták meg a tervek kivitelezésével. Erről 1912. februárjában döntött a gyülekezet és ugyanekkor elhatározták, hogy a régi „öreg harangot” becserélik; egyben gyűjtést indítottak egy harmadik, nagyharangra. Az adományokból vásárolt a gyülekezet a soproni Seltenhofer cégtől egy 595 kg-os harangot, továbbá egy Pécsen készült egy manuálos, 11 regiszteres Angster orgonát is, amely gyönyörű hangjával ma is kíséri az énekeket. A templomba új szószék és padok készültek. Az építkezést 1912. február 28-án kezdték meg és rekordidő alatt, október 10-én a templom 10.200 korona költséggel felépült. Azóta is a Rábaköz evangélikus katedrálisaként emlegetik. Felszentelésére november 1912. november 10-én került sor.

Kép forrása: reformacio.mnl.gov.hu

A templom neogótikus stílusban épült. Tornya a Rábaközben a legmagasabb. Belső tere egyszerű, az embert az Istenre figyelésben segítő. A szószék klasszicista stílusban készült. Oltárképe Jézus feltámadását, sírból való kiszállását ábrázolja. A templomban őrzik napjainkban is Telekesi Török István kuruc ezredes ereklyéit. Vadosfán a lakosság 75%-a evangélikus, a település címerében a Luther-rózsa méltón fejezi ki a község múltját és jelenét.

Források:

reformacio.mnl.gov.hu

vadosfa.hu

hu.wikipedia.org

Borítókép forrása: kirandulastervezo.hu

Legnépszerűbb cikkek