| 2022. március. 27. | 6 perc olvasás

FIN, avagy március 15. elrejtése – nemzeti ünnepünk kalandos története

1848/1849 emlékezete folyamatosan jelen volt a magyar történelemben, üzenetértéke azonban mindig az adott kor hivatalos ideológiájától függött, így 174 év alatt számos alakot és formát öltött nemzeti ünnepünk. Volt időszak, hogy tiltották és csak titokban emlékezhettek meg róla, 1951-től munkanappá fokozták le, az 1956-os forradalom vérbe fojtása utáni években pedig a hatalom szabályosan rettegett március 15-étől. Betiltani nem merték, de valahogyan mégiscsak el kellett rejteni, így 1967-ben Forradalmi Ifjúsági Napok (FIN) néven kapcsolták össze március 15-ét, március 21-ét és április 4-ét, az 1848-as pesti forradalom, a Tanácsköztársaság és az 1945-ös „felszabadulás” napját. A FIN fennállásának 20 éve alatt legtöbbször csak csendes ellenállásba ütközött, ám időnként és helyenként nagyobb rendszerellenes megmozdulások, tüntetések is kísérték a tavaszi programsorozatot.

Az 1867-es kiegyezést követően hivatalosan nem tiltották a 48-as megemlékezéseket, ellenük a törvényhatóságok és a rendészeti szervek nem léptek fel, de nem is nézték azokat jó szemmel. Csak évtizedekkel később, a forradalom 50. évfordulójára vetődött fel először, hogy törvénybe kellene iktatni az ünnepet. 1848 állami emlékezetét az 1898. évi V. törvénycikk rögzítette, ám ekkor még április 11-ét, az alkotmányos és polgári átalakulást rögzítő törvények szentesítésének napját emelte nemzeti ünneppé az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarországán.

Az áprilisi törvények kiadványa gróf Batthyány Lajos miniszterelnök képmásával. Az áprilisi törvények az utolsó magyar rendi országgyűlésen (1847–1848) elfogadott és V. Ferdinánd király által április 11-én szentesített törvénycsomag, amely 31 cikkből állt. (https://hu.wikipedia.org/)

Az új dátum azonban nem tudott meggyökeresedni a nemzeti ünnepek között – az állami intézmények ugyan kötelességtudóan április 11-én ünnepeltek egy ideig, a civilek, társadalmi szervezetek továbbra is március idusán. A Budapesti Hírlap így írt a forradalom 50. évfordulójának budapesti megünnepléséről, amikor a Múzeumkert kapuit az egyetemisták menete előtt megnyitották: „A sokaság a rendőrök kordonát valósággal széjjel szórta, mire azok kardot rántottak s lapjával ütve a népet, verték el a kaputól, a melyet erre bezártak. Csak később nyílottak meg újra a kapuk s már most föltartóztathatatlanul tódult be a nép. Az elsők futva rohannak a Múzeum lépcsőjéig. Elfoglalják az egész teret, megmásszák Arany szobrát. Ameddig a Múzeum lépcsőjéről a szem ellát, mindenütt ember." Az ünneplő tömeg létszámát a korabeli újságok 80-100 ezer főre teszik. Budapest négy évvel korábban, Kossuth Lajos temetésekor látott hasonló tömeget.

Félszázados ünneplés a Múzeumnál veterán honvédekkel, 1898 (forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény)
Így ünnepeltek az 1920-as években a Gellért-hegyen (forrás: FSZEK Budapest-képarchívum)

Évtizedek teltek el úgy, hogy az áprilisi ünnepnap volt érvényben, míg 1927-ben a nemzet ráébredt arra, hogy azért ez így nincsen rendjén, meglehetősen fals, hogy az áprilisi törvények szentesítését ünnepli az ország. Bár a Horthy-korszakban a hatalom nehezen tudott megbarátkozni március 15-e forradalmi tartalmával, mégis, a 80. évfordulóhoz közeledve, 1927 novemberében gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter indítványára – Kossuth Lajos örök érdemeinek törvénybe iktatása mellett – március 15-ét hivatalosan nemzeti ünneppé emelték.

(https://muzeumantikvarium.hu/)
“Éljen az új magyar szabadságharc!” – az 1945. évi március 15-e jelszava a Sportcsarnokban. (forrás: MTI)

A háború után viszont megint csak komoly fejtörést okozott a hatalomnak március 15. megünneplése. Ahogy az ország haladt a kommunista uralom felé, úgy indult meg ismét az ünnep újbóli kisajátítása. 1948 márciusában még központilag szervezett országos tömegrendezvények keretében emlékeztek meg a szabadságharc centenáriumáról, gondosan ügyelve persze arra, hogy Kossuth, Petőfi és Táncsics mellé odahelyezzék „a forradalom célkitűzéseit beteljesítő” Rákosit, a következő években azonban a kommunisták süllyesztőbe küldték az ünnepet. 1951-ben március 15-ét hivatalosan is törölték a munkaszüneti napok közül, s a véres terror légkörében nemigen mert senki megemlékezéseket szervezni. Aztán kitört az 1956-os októberi forradalom, amit már elejétől fogva az 1848-as eseményekhez hasonlítottak, vérbe fojtása után pedig március 15. üzenete még félelmetesebbé vált a hatalom szemében.
A levert szabadságharc újraindítását nem véletlenül erre a dátumra tervezte a „Márciusban Újra Kezdjük” mozgalom. A kezdetben rendkívül népszerűtlen Kádár János és társai kifejezetten féltek attól, hogy ez valóban megtörténik, és 1957 márciusában újból kitör a forradalom. 1956 decemberében rendeletileg visszaadták március 15-e nemzeti ünnep rangját, de 1957-ben az ünnep előtt öt nappal mégis munkanappá nyilvánították, csak az iskolákban volt tanítási szünet. Jórészt a MUK ellensúlyozására szervezték 1957. március 21-én – az első 1919-es kommunista hatalomátvétel évfordulójára – tízezer fegyveres munkásőr demonstratív felvonulását a fővárosban. Végül a szervezkedés – elsősorban az újjászerveződő politikai rendőrség „munkájának” hatására – a házfalakra festett „MUK” feliratok szintjén elhalt.

Az elhallgatott 1972-es március 15-i tüntetés, titokban kabát alól fényképezve (Fotó: Striker Sándor - http://www.striker.hu/)

Ahogy Kádár elkezdett egyre népszerűbb lenni, úgy változott a március 15-éről való gondolkodás is. Tíz évvel 1956 októbere után a párt elérkezettnek látta az időt arra, hogy ezt a napot is beleillessze az ifjúság ideológiai nevelésébe. 1966-ban született meg a Forradalmi Ifjúsági Napok, a FIN koncepciója. Az ünnepségsorozat bizarr módon − köszönhetően a szerencsés naptári egymásutániságnak is − három tavaszi történelmi ünnepet fogott össze: március 15. mellett a Tanácsköztársaság március 21-i kikiáltásának és a felszabadulás április 4-i ünneplésének napját. A koncepció szerint ezt a három egymástól nemcsak időben, de szellemiségben is távol álló eseményt a forradalom eszméje kötötte össze. A Forradalmi Ifjúsági Napok alatt központi ünnepségeket, megemlékezéseket, országos és helyi szintű kulturális és sporteseményeket tartottak 1967 és 1987 között. A fiatalok így ellenőrzés alatt, a történelmi múltba helyezve élhették át a forradalmiságot. A megemlékezéseken ugyan mindig voltak nemzeti színű zászlók is, de ügyeltek arra, hogy a vörös lobogókból legyen több.
A „három tavasznak” is nevezett felhígított ünnepsorozatból azonban nem mindenki kért.

1972. március 15. - Titkosrendőrökkel a szétverés felé (Fotó: Striker Sándor - http://www.striker.hu/)

Bár papíron semmilyen jogszabály nem tiltotta, hogy a hatalom által névleg elismert forradalomra a hivatalos ceremóniákon túl bárki a maga módján emlékezzen, a gyakorlatban a hatóságok minden – FIN keretein kívüli – rendezvényt igyekeztek megakadályozni, sőt gyakran megtorolni is (gumibotos oszlatással, letartóztatással). Mindezek ellenére minden évben egyre többen vettek részt az „illegális” megemlékezéseken, így 1973-ban már az ünnep előtti napokban begyűjtötték a „gyanús elemeket”, több mint száz fiatalt pedig „nevelő jellegű beszélgetés” keretében fenyegettek meg az esetleges „rendbontás” következményeivel. 

A következő években a rezsim mondhatni valóságos hadiállapotot rendelt el március 15-re, a Budapest környéki kaszárnyákba a határőrség és a Néphadsereg több alakulatát is összevonták. Egy következő jelentősebb megmozdulásra 1986-ig kellett várni, amikor a Petőfi-szobornál több ezer ember gyűlt össze. 1985-ben a rendőrség még csendben figyelte a mintegy ezerfős „független sétát”, de 1986-ban gázspray-vel, gumibottal, kutyákkal mentek a tömegnek. A véres akció ellenére 1987-ben szintén megvalósult az engedély nélküli függetlenségi séta több ezer résztvevővel, de nem történt erőszak, az ellenzéki tüntetéseken már beszédeket is lehetett tartani. A következő évben pedig az 1956 utáni legnagyobb Kádár-rendszer elleni tüntetés zajlott – 1988. március 15-én már legalább tízezer ember vonult az utcákon sajtó- és egyesülési szabadságot, valódi reformokat követelve.

"Egyesülési szabadságot! Valódi reformokat!” – 1988. március 15-e. (forrás: MTI)

1988 történelmi mérföldkőnek bizonyult, már érezni lehetett a rendszer „olvadásának” jeleit: 1987-ben az MSZMP Politikai Bizottságának határozata március 15-ét ismét nemzeti ünneppé, 1988-ban pedig az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította.
1989-ben hosszú idő után először lehetett szabadon megünnepelni március idusát, az összegyűlt százezres tömeg felvonulását a diktatúra halottas menetének is nevezik. Ebben az évben minden korábbit felülmúló rendezvényt szerveztek a Múzeum-kertben, és a három évvel ezelőtt még gumibottal érkező rendőrök ez alkalommal kokárdát viseltek. 

Kokárdás rendőr Budapesten, 1989. március 15 (Fotó/Forrás: ©Fejér Zoltán – MNM Történeti Fényképtár gyűjteménye)
Megemlékezés és békés tüntetés 1989-ben. (Fortepan)

Forrás: https://tortenelemportal.hu/

https://hirado.hu/

https://ujkor.hu/

Borítókép: https://qubit.hu/

Legnépszerűbb cikkek